> ไตรรงค์.เน็ต> รุ่นเรา รุ่นแรก >

รุ่นเรารุ่นแรก ภาษาอังกฤษ

ชื่อ  คุณ อาทิตย์ หล้าพิมพ์สิงห์  Mr Arthit LAPHIMSING

ชื่อเล่น Tid

ที่ทำงาน Technology Division, Bureau of Water Development, Department of Water Resources, Ministry of Natural Resources and Environment. Soi 34 Rama 6 Road. Samsaen Nai. Phayathai, Bangkok 10400.
www.dwr.go.th

กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เรื่องอยากบอก

Fire proves gold, adversely men.
ความร้อนพิสูจน์คุณค่าของทอง ความลำบาก พิสูจน์ค่าของคน