> วีอาร์ไทย.คอม> รุ่นเรา รุ่นแรก >

รุ่นเรารุ่นแรก ภาษาอังกฤษ

ชื่อ  คุณ ศิวดล อุปพงษ์ Siwadon UPAPONG

ชื่อเล่น ไก่ (Kai)

ที่ทำงาน สำนักพัฒนาแหล่งน้ำ ชั้น  6 กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

บ้าน : 149 ชุมชนกกส้มโฮง  ตำบลธาตุเชิงชุม อ.เมือง สกลนคร 47000

โทร. : 08-7091-0355

E-Mail : u_siwadon@hotmail.com

เรื่องอยากบอก

อยากพูดภาษาอังกฤษ ให้ได้ดีจริงๆ